استابلایزرهای مایع PVC

استابلایزرهای مایع PVC

استابلایزرهای مایع 

Tin content
`
Heat stability
`
Transparency
`
Density
محصول دسته دانسیته g/cm3
استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف استابلایزرهای مایع PVC 1.18±0.01
استابلایزر مایع قلع استابلایزرهای مایع PVC 1.181
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نیمه سخت -سخت استابلایزرهای مایع PVC 1.18±0.01
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم استابلایزرهای مایع PVC 1.18±0.01