خشک کن های رنگ

خشک کن های رنگ

خشک کن های رنگ

Metal content
محصول دسته درصد فلزی %
اکتوات کلسیم خشک کن های رنگ Abt.5/10
اکتوات روی خشک کن های رنگ Abt.4/9/12%
Purity
محصول دسته Purity %
اکتوات کلسیم خشک کن های رنگ Abt.5/10%
اکتوات روی خشک کن های رنگ Abt.4/9/12%
Appearance
محصول دسته شکل
اکتوات کلسیم خشک کن های رنگ مایع
اکتوات روی خشک کن های رنگ مایع
Color
محصول دسته رنگ
اکتوات کلسیم خشک کن های رنگ زرد روشن
اکتوات روی خشک کن های رنگ زرد روشن