استئارات فلزی

استئارات فلزی

شرکت پیشروشیمی تولید کننده انواع استئارات فلزی

Melting point
محصول دسته نقطه ذوب C
استئارات آلومینیوم استئارات فلزی 145
استئارات پتاسیم استئارات فلزی 155
استئارات باریم استئارات فلزی 200
استئارات روی استئارات فلزی 125
استئارات سدیم استئارات فلزی 200
استئارات منیزیم استئارات فلزی 145
استئارات کلسیم استئارات فلزی 160
Density

D

`
Density
`