اسید استئاریک

اسید استئاریک

اسید استئاریک در گرید های (اسید استئاریک سوریا کم - اسید استئاریک پالمک 630 و 5516 - اسید استاریک رابر گرید - اسید استئاریک آرایشی و بهداشتی) عرضه میگردد