اسید استئاریک

اسید استئاریک

اسید استئاریک در گرید های (اسید استئاریک سوریا کم - اسید استئاریک پالمک 630 و 5516 - اسید استاریک رابر گرید - اسید استئاریک آرایشی و بهداشتی) عرضه میگردد

Iodine value

عدد یدی گرید های مختلف اسید استئاریک

`
Chain distribution %C18

تفاوت درصد اسید استئاریک در گرید های مختلف 

`
Application
محصول دسته کاربرد
اسید استئاریک پالمک 5516 اسید استئاریک آرایشی و بهداشتی
اسید استئاریک پالمک 630 اسید استئاریک گرید پلاستیک
اسید استئاریک سوریا کم اسید استئاریک گرید رابر - پلاستیک و آرایشی و بهداشتی
اسید استئاریک رابر گرید اسید استئاریک صنعت لاستیک و رابر

کاربرد انواع اسید استئاریک در صنعت